هنر و تجربه باید مکمل سینمای بدنه باشد

علی دهکردی/  رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران:

آخرین ها