انصراف یک پردیس سینمایی از سرگروهی پس از اکران نوروز

به گفته محمدقاصد اشرفی مدیر سینما ماندانا، این سینما بعد از اکران نوروزی از سرگروهی انصراف می دهد.

آخرین ها