متن قربانی اجرا/ نگاهی به فیلم «غریب»

سینماسینما، یاسمن خلیلی‌فرد                       

آخرین ها