تاریخ انتشار:۱۳۹۴/۱۲/۰۸ - ۱۱:۱۷ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 12522

 
فیلم بادیگاردخسرو دهقان

۱) از بادیگارد بدم نیامد. حتی خوشم آمد. از یکدندگی و پایمردی و اصرار و ابرام و … حاتمی کیا خوشم آمد.

۲) توضیح می دهم

۳) به نظرم فیلم دو بخشی است. بخش چند و چون قصه و فضا و اداره و ملزومات و حفاظت و امنیت و … که در حد سواد و شعور من نیست و اصلاً در فیلم بهانه ای است برای حرکت قهرمان فیلم و نه درباره آن. فیلم درباره وظیفه نیست و اگر هست همراه با خواست و نیت و عشق و اعتقاد است.

بخشی از فیلم مربوط است به ادای وظیفه و خطاکردن از وظیفه و عدول کردن از آن و یا عدول نکردن از آن.

۴) امّا فیلم درباره عمل کردن به عشق و عهد و پیمان است. فیلم درباره بیرون قهرمان فیلم حاج حیدر نیست. راجع به آدم های دور و بر و فضا و محیط و اداره و پست و مقام و وظیفه نیست. فیلم حتی راجع به زن و بچه حاج حیدر هم نیست. فیلم درباره خود خود خود حاج حیدر است.

۵) فیلم درباره میثاق حاج حیدر است با خودش.

۶) فیلم درباره عشق و وظیفه است. ترکیب آن ها با هم و سوا بودن هر کدام و رجحان هر کدام بر دیگری و هر دو یا یکی یکی و سوا ایستادن.

۷) حاتمی کیا در ترکیب وظیفه و عشق و ایمان است که معنی دارد.

۸) در بخش اول فیلم، حاج حیدر به وظیفه عمل می کند و به خوبی و در حد توانش انجام وظیفه می کند. امّا موفّق نمی شود. او در حد مقدورات اش تلاش می کند که تلاش اش به نتیجه مطلوب نمی رسد و ناکام می شود.

۹) در بخش دوم فیلم، حاج حیدر به وظیفه درونی ترش عمل می کند. به میثاقی که به آن پای بند است و به پیمان امضاء نشده ای تن می دهد. او خود را موظف می داند که به توأمان وظیفه و ادای دین اش عمل کند که باز هم ناموفق می شود و مهم نیست. پیروزی مادی مهم نیست. پیروزی معنوی مهم است که او در نهایت سربلند و با آبرو و خوب به پیروزی و خواسته اش می رسد.

۱۰) دیده بان را به خاطر بیاورید. دیده بان در نهایت پیروز است. هر چند خود را فدا می کند.

۱۱) حاتمی کیا همیشه روی یک خط حرکت کرده و در واقع می توان گفت که او در واقع یک فیلم ساخته است. همه حرف ها حول یک محور مرکزی است که فیلم های مختلف رد پای مختلف یک مسیر است.

که گاه در فیلمی از آب در می آید و در فیلمی کمتر از آب درمی آید.

امّا همه فیلم ها حول یک نکته، یک حرف، یک ایده و یک اعتقاد است.

۱۲) عشق و وظیفه یک توأمان همه آثار حاتمی کیا است. که در همه فیلم ها همین است. امّا این هم در برخی فیلم ها بهتر و روشن تر و جذاب تر از آب در می آید و در برخی کمرنگ تر.

۱۳) بادیگارد روی همین مرز در حرکت است.

۱۴) تعادل و مرز و سیم باریک وظیفه و ایمان.

۱۵) تمام آثار حاتمی کیا در نهایت پیروزی عشق است و نیت و آرمان.

۱۶) سرو شکل فیلم ها متفاوت است. لذا تشخیص آنها در فیلم ها گاه ساده و راحت نیست.

۱۷) بادیگارد درباره پافشاری و سرسپردگی به پاسخ به نیت و درون و عشق و اعتقاد است. پیروزی ایمان درونی.

۱۸) بادیگارد راه دشواری را انتخاب می کند و طی می کند. امّا در نهایت موفّق از آب در می آید.

سینماسینما

لینک کوتاه

آخرین ها