انتقاد ابوالفضل جلیلی: بازیگران ابدویک روز به شکلی تصنعی به دنبال نشان دادن بدبختی هستند!

ابوالفضل جلیلی در بخشهایی از مصاحبه خود بامرتضی اسماعیل دوست در وطن امروز حرفهای جالبی درباره فیلم “ابد ویک روز ” زده است . به گزارش سینما سینما ،بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است : جای تعجب است که چرا آثارتان در ایران اکران نمی‌شود، چرا که هیچ ضدیتی در آنها وجود ندارد! […]

آخرین ها