سیروس الوند:بعضی ها به بادیگارد احمدی نژاد تبدیل شده بودند

سیروس الونددر بخشهایی از مصاحبه خود با اعتماد حرفهای جالبی زده است . به گزارش سینماسینما ،الوند گفته : نباید این شادی (آن هم به شکل مبتذلش) وجه غالب سینما شود و این خیلی بد است. سعدی می گوید قرابت بزرگان دو وجه دارد: شوق نان و بیم جان. متاسفانه در سال های اخیر دیده […]

آخرین ها