انتقاد احمد زید آبادی از توقیف فیلم کمال تبریزی: به عنوان یک کرمانی با این کار مخالفم

احمد زید آبادی فعال سیاسی که خود کرمانی است  در کانال تلگرامی خوداز توقیف فیلم ما همه با هم هستیم در کرمان انتقاد کرده است .

آخرین ها