اسماعیل آذر، مجری باسابقه مشاعره ها:گاهی شب ها از شوق زندگی خوابم نمی برد

سجاد روشنی در جام جم نوشت : امیر اسماعیل آذر، مجری باسابقه مشاعره هاست. او می گوید از روزگاری که مادرش قصه های منظوم می گفت، طبع سخنوری و شاعری را در خود کشف کرده است. اسماعیل آذر می گوید با شعر زندگی می کند، صفا می کند، غم هایش را به او می سپارد، […]

آخرین ها