مدیر اموراستان‌های جشنواره مقاومت مطرح کرد/ جشنواره مقاومت؛ آوردگاهی برای تجلی خلاقیت فیلمسازان بسیجی 

اسماعیل جعفرپور؛ مدیر اموراستان‌های جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت معتقد است، توجه ویژه به سینماگران استانی، امتیاز این دوره است.

آخرین ها