همه برنامه‌هایی که تحت تاثیر اعتصاب نویسندگان آمریکا قرار گرفتند

در حالی که ۶ روز از اعتصاب نویسندگان آمریکا می‌گذرد، توقف کارهای نویسندگی به این معنی است که بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های در دست تولید نیز متوقف شده‌اند.

آخرین ها