ستایش نویسنده وطن امروز از فیلم شهرام مکری

 روزنامه وطن امروز در یادداشت جالبی به قلم نویسنده خود به ستایش از فیلم شهرام مکری پرداخت.

آخرین ها