امیر حسین علم الهدی: متوجه لحن سخنان سخنگوی محترم وزارت ارشاد با کارگردان محترم فیلم رستاخیز نمی شوم؟

امیر حسین علم الهدی در بخشهایی ازیادداشت خود در بانی فیلم از لحن سخنان سخنان سخنگوی وزیر ارشاد با کارگردان فیلم رستاخیز انتقاد کرده است .

آخرین ها