شوخی امیر مهدی ژوله در برنامه دورهمی با تکیه کلام یکی از شرکت کنندگان در استیج!

کانال روزنامه سینما خبر داده است که در برنامه دور همی امشب،امیر مهدی ژوله ،چندین بار با تکیه کلام یکی از شرکت کنندگان به برنامه استیج شوخی کرده است .  

آخرین ها