همکاری سازمان سینمایی با انجمن روان‌پزشکان برای درجه‌بندی سنی فیلم‌ها

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم‌ها استقبال کرد.

آخرین ها