انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی تئاتر تشکیل جلسه داد/ نامور دبیر صنف شد

اولین جلسه صنفی اعضای تماشاخانه‌های خصوصی تئاتر ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

آخرین ها