رفع توقیف از انیمیشین ایرانی در لبنان

از نمایش انیمیشن ایرانی “بازگشت” در لبنان رفع توقیف شد.

آخرین ها