«اپرای دنیا» به تدوین رسید

با پایان تصویربرداری فیلم «اپرای دنیا» در تهران و بابلسر، این اثر وارد مرحله تدوین شد.

آخرین ها