اکبر عبدی: بعد از آمدن روحانی وضعیت اقتصادی بدتر شد

اکبر عبدی در مصاحبه با برنامه دید در شب رشیدپور حرفهای جالبی زده است .

آخرین ها