مخالفت تلویزیون با حضور امیریوسفی در شبکه چهار و ایستادگی شجاع نوری/ برنامه سینمای ایران روی آنتن نرفت!

در حالیکه قراربود از ساعت یازده شب محسن امیر یوسفی و نیما حسنی نسب به برنامه سینما ایران شبکه چهار بروند با وجود اینکه حدود یک ساعت از ساعت ۱۱گذشت ولی سر انجام این برنامه سینمایی روی آنتن نرفت.

آخرین ها