بازیگران احتمالی فیلم بعدی اصغر فرهادی در «بهشت گمشده»

فیلم «بهشت گمشده» با نام اصلی اسکوبار، با بازی «خاویر باردم»، «پنلوپه کروز» و «پیتر سارسگارد» ساخته می شود.

آخرین ها