سازنده «شیر شاه» جایزه برد/ مارول برنده بزرگ جوایز ساترن

 در مراسم اهدای جوایز ساترن، جان فاورو کارگردان «شیر شاه» و کمپانی مارول با دریافت جایزه تجلیل شدند.

آخرین ها