بنیانگذاری جایزه سال پژوهش به زبان فرانسه

جایزه دکتر حدیدی از سوی انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه راه اندازی شد.

آخرین ها