اختصاص سالن هفت هنر سینما آزادی به نمایش انیمیشن

سالن هفت هنر سینما آزادی به نمایش فیلم‌های دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران اختصاص پیدا کرد.

آخرین ها