«همیشه برای تو» نماینده ایران در جشنواره فیلم مورد تایید «بفتا»

فیلم کوتاه «همیشه برای تو»، منتخب بخش مسابقه دهمین دوره جشنواره کارمارسن بی شد.

آخرین ها