ادی مورفی در «پلنگ صورتی» بازی می‌کند

نقش بازرس کلوزو را در بازسازی فیلم «پلنگ صورتی» ادی مورفی بازی می‌کند.

آخرین ها