جواد طوسی رییس شورای مرکزی انجمن منتقدان شد

انتخابات داخلی شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با حضور هفت برگزیده مجمع عمومی و بازرس انجمن در خانه سینما برگزار شد.

آخرین ها