معرفی برگزیدگان جوایز دیوید دی دوناتلو ۲۰۲۴ ایتالیا/ «من کاپیتان» بهترین فیلم شد

«من کاپیتان» متئو گارونه و «هنوز فردا هست» ۲ برنده بزرگ جوایز دیوید دی دوناتلو ۲۰۲۴ ایتالیا شدند.

آخرین ها