برگزاری مراسم جوایز آکادمی فیلم ژاپن بدون میهمان/ خبرنگار؛ بهترین فیلم سال

جوایز فیلم مهم ژاپن که به خاطر ترس از ویروس کرونا بدون مهمان و رسانه‌ها برگزار شد، برنده خود را شناخت.

آخرین ها