حاتمی کیا خواستارفرستادن ایوبی و جنتی به مناطق جنگی شد

محمد تاجیک :ابراهیم حاتمی کیا در گفت وگو با برنامه سینما ملت شبکه افق خواستار فرستادن جنتی و ایوبی به جبهه های جنگ مثل جبهه های جنگ در سوریه شد . به گزار ش سینما سینما ،او دراین برنامه خپاستار ایجاد یک تور برای فرستادن فیلمسازان و مستند سازان به مناطق جنگی در سوریه شد. او […]

آخرین ها