مرور تاریخ سینمای ایران در قالب نشست‌های پژوهشی

۸ پژوهشگر، تحقیقات خود پیرامون ۱۰ موضوع مهم تاریخ سینمای ایران را در قالب نشست‌های پژوهشی ارائه می‌کنند.

آخرین ها