احمد نجفی و جهانگیر الماسی در مجلس ختم حسن شایانفر عضو ارشد کیهان

مجلس ختم حسن شایانفر عضو ارشد کیهان برگزار شد. سردار فیروزآبادی، قاضی زاده هاشمی، دعایی، محسن رضایی، صفار هرندی، کدخدایی، رسایی، سردار نقدی، بذرپاش، مستغاثی، نظام موسوی، جهانگیر الماسی و احمد نجفی از جمله حاضران بودند.

آخرین ها