توضیحات یک نماینده درباره بودجه فرهنگی :این پول باید صرف کارهای فرهنگی مانند سینما، تئاتر، یا بیمه هنرمندان و خبرنگاران شود

سال هاست جدول شماره ۱۷ در لایحه بودجه محور بحث ها، انتقادها و شاید حمایت دو گروه با نگاه های متفاوت فرهنگی است. به گزارش سینما سینما؛ عده ای بر لزوم اختصاص بودجه به این نهادها تأکید داشتند و گروه مقابل بر توزیع بی حساب و کتاب بودجه به نهادهایی با عنوان کلی و «عدم […]

آخرین ها