حمیدرضا قربانی: با قاطعیت می گویم که پایان فیلم من باز نیست

کارگردان فیلم سینمایی «خانه ای در خیابان چهل و یکم» معتقد است قطعا فیلمش پایان باز ندارد.

آخرین ها