آسیب مغزی چه رابطه‌ای با هنرآفرینی دارد

یکی از اساتید عصب‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید آسیب مغزی در بسیاری از موارد تولیدات هنری یک هنرمند را به سمت بهتر شدن تغییر می‌دهد.

آخرین ها