نقدی بر یک مستند: دره ستارگان/ لبخند شهرداد

مستند «دره ستارگان» الگوی روایی منسجم ندارد.

آخرین ها