اعتراض در مقابل مرکز ملی سینمای فرانسه/ جنبش می تو و جشنواره کن ۲۰۲۴

گروهی از معترضان در مقابل مرکز ملی سینمای فرانسه در پاریس تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس این نهاد سینمایی شدند.

آخرین ها