کارگردان رستاخیز: به خیزش فرهنگی نیاز داریم

احمدرضا درویش معتقد است: اثری که مطابق با مجوزهای قانونی، حجت شرعی و همچنین متکی بر صدق و باور سازندگانش ساخته شده است،یقینا مرز نمی‌شناسد و در حبس نمی‌ماند.

مخالفت مسئولان نظامی، امنیتی و تعدادی از وزیران با تعلیق رستاخیز

احمد رضا درویش کارگردان فیلم رستاخیز در گفت وگو با احسان ظلی پور در روزنامه سینما گفته است مسئولان نظامی ،امنیتی ووزرای مختلف در هیات دولت با تصمیم وزارت ارشاد در زمینه تعلیق  فیلم رستاخیز مخالف بوده اند .

آخرین ها