اظهار نظر جالب کیانوش عیاری درباره رضا بیک ایمانوردی

 محمد تاجیک: کیانوش عیاری در بخشهایی از مصاحبه خود با احمد طالبی نژاد درشرق به ستایش از رضا بیک ایمانوردی پرداخته است .

آخرین ها