وقتی بایگانی یک فیلم سینمایی سند افتخار می شود

رضا میرمحرابی  قصد این نوشتار دفاع از فیلم «خانه دختر» یا دیگر آثار سینمایی که در توقیف به سر می برند نیست که بحث پیرامون هر کدام از این آثار فضایی جداگانه و تهی از سوء تفاهم می طلبد، بلکه هدف بازتعریفی مختصر از سه کلمه «قاطع، انقلابی و جسورانه» است که این روزها با […]

آخرین ها