زمان و هزینه؛ چالش‌های اصلی ساخت فیلم کوتاه

رومینا روشن‌بین نویسنده فیلمنامه فیلم کوتاه ابوالهول با اشاره به اهمیت پرداخت فیلمنامه در آثار کوتاه گفت: یکی از مشکلات فیلمنامه‌های کوتاه به ایده انتخاب شده برمی‌گردد که ممکن است مناسب پرداخت در یک فیلم بلند باشد، یعنی نیاز به قصه‌پردازی باشد و به خاطر زمان فیلم کوتاه، ارائه داستان مقدور نباشد.

آخرین ها