پنج فیلم‌نامه پروانه ساخت سینمایی گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی، در جلسه اخیر با ساخت پنج عنوان فیلم موافقت کرد.

آخرین ها