واکنش سروش صحت به اکران فیلم قیچی در گروه هنروتجربه

سروش صحت در بخشهایی از مصاحبه خود با روزنامه صبا ،به اظهار نظر درباره اکران فیلم قیچی در گروه هنر وتجربه پرداخته است .

آخرین ها