واکنش یک جامعه شناس به ۶٠٠ هزاربار دانلود غیرقانونی یک فیلم در ٢۴ ساعت

سعید معیدفر جامعه‌شناس یادداشتی در صفحه آخر روزنامه اعتماد نوشته ودربخش هایی از این یادداشت به ماجرای دانلود  بی سابقه فیلم ابد ویک روز واکنش نشان داده است.

آخرین ها