مجید مسچی: سرمایه گذاران تازه دارند سینما را کشف می کنند

 مهندس مجید مسچی، مدیرعامل موسسه سینماشهر، تعداد پردیس های سینمایی در کشور را کافی ندانست و گفت: قاعدتا باید تعداد بیشتری پردیس سینمایی در سطح کشور ساخته شود.

آخرین ها