شباهت مسابقه تلویزیونی «سیم آخر» با یک مسابقه اسرائیلی

تایمز اسرائیل عنوان کرد که تلویزیون دولتی ایران اخیرا اقدام به پخش یک مسابقه کرده که ایده اصلی آن از یک کانال تلویزیونی اسراییل بیرون آمده است.

آخرین ها