توافق پردیس صبامال و انجمن فیلم کوتاه برای راه‌اندازی سینماتک فیلم کوتاه ایران

پردیس سینمایی صبامال و انجمن فیلم کوتاه ایران برای راه اندازی سینماتک فیلم کوتاه ایران تفاهم نامه امضا کردند.

آخرین ها