مجید مجیدی رئیس گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر شد

مجید مجیدی طی حکمی از سوی رئیس فرهنگستان هنر به سمت رئیس گروه تخصصی سینمای این فرهنگستان منصوب شد.

آخرین ها