سنت قدیمی کپی پیست در تلویزیون

سینماسینما، شبنم سیدمجیدی در همشهری نوشت: شبیه یک سنت قدیمی است. کپی‌کاری در برنامه‌های تلویزیونی قدمت زیادی دارد و دیگر حتی انگار چیز عجیب و زننده‌ای نیست.

آخرین ها