حمایت صندوق جهانی سینما از پروژه ایرانی

صندوق جهانی سینما در جشنواره برلین، فهرست ۱۴ پروژه مورد حمایت خود را با حضور یک پروژه ایرانی اعلام کرد.

آخرین ها