صدور پروانه ساخت برای پنج فیلم‌نامه سینمایی و سه فیلم‌نامه غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ساخت پنج فیلم‌نامه و شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کردند.

صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای چهار فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت چهار عنوان فیلم بلند غیرسینمایی موافقت کرد.

چهار اثر غیرسینمایی پروانه ساخت گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت سه عنوان فیلم کوتاه داستانی و یک عنوان فیلم بلند داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت سه عنوان فیلم داستانی و دو عنوان فیلم مستند موافقت کرد.

تازه‌ترین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان داستانی بلند و یک عنوان داستانی کوتاه موافقت کرد.

اعضای شوراهای پروانه ساخت و نمایش آثارغیرسینمایی منصوب شدند

طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس سازمان سینمایی، هفت عضو شورای پروانه ساخت آثارغیرسینمایی و شورای پروانه نمایش آثارغیرسینمایی  منصوب شدند.

آخرین ها